Telefon:

606 341 641
Zapytaj o fotobudkę

,,Projekty EU"

Mirosław Warło Fotobudka PL realizuje projekt pn. ,,Rozwój firmy Mirosław Warło Fotobudka PL poprzez wdrożenie innowacji procesowej i produktowej w formie wysokiej jakości usług cateringowych" , nr POIR.02.03.01-18-0043/18. Projekt realizowany jest w ramach osi priorytetowej 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Celem projektu jest skuteczne wsparcie firmy Mirosław Warło Fotobudka PL w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej (usługowej), a także innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup usług proinnowacyjnych od IOB oraz wdrożenie inwestycji w postaci dedykowanej kuchni, wentylacji nawiewno-wyciągowej kuchni sprzężonej z klimatyzacja ewaporacyjną, samochodu dostawczego i kontenera chłodniczego. 
rezultatem projektu będzie wdrożenie innowacji procesowej i produktowej, wdrożenie innowacji marketingowej i organizacyjnej oraz nabycie maszyn i urządzeń niezbędnych do wdrożenia innowacji w firmie Wnioskodawcy.  

Wartość projektu:
960 847,00 zł

Wartość dofinansowania:
532 980,00 zł 

Planowany okres realizacji projektu: 
01.06.2019 - 30.09.2020Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie inteligentny rozwjREALIZACJE